Κατάρτιση & υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης - ploes.org

σχεδια-εξυγιανσηςΗ ploes.org σε συνεργασία με τν Syntono LTD παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης όλων των παραγόντων που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, λαμβάνοντας συνολικά υπόψη την πορεία της εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη και τις προοπτικές της.

Ειδικότερα, εξετάζονται:

Μεγέθη και χαρακτηριστικά αγοράς – Τμηματοποίηση – Ανταγωνισμός – Τάσεις

  • Εταιρεία – Διαχρονική εξέλιξη πωλήσεων, κόστους και αποτελεσμάτων
  • Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT)
  • Προοπτικές – Προβλέψεις πωλήσεων και λειτουργικών δαπανών
  • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και αναμενόμενες ταμειακές ροές
  • Ανάλυση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών αναγκών
  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων και ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους

Αυτό το είδος μελέτης προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Επίσης, η μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αιτήματος, προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, αναδιάρθρωσης του δανεισμού της επιχείρησης.

© 2016 ploes.org. All rights reserved.